Pravidlá súťaže

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže v rámci hlasovania v ankete Slovenka roka 2024 a vstupujú do platnosti v deň ich zverejnenia na internetovej stránke www.slovenkaroka.sk.

 1. Organizátor súťaže, spoločnosť STAR production, s.r.o. uvádza súťaž v rámci hlasovania v ankete Slovenka roka 2024 v termíne 06.02.2024 – 20.06.2024 na celom území Slovenskej republiky a Českej republiky.
  Organizátor súťaže:
  STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 890 851, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 32203/B
 2. Súťaže v rámci diváckeho hlasovania v ankete Slovenka roka 2024 (ďalej len „súťaž”) sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky a nad 18 rokov.
 3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Zo súťaže sú zároveň vylúčené aj blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník všetkých osôb uvedených v tomto bode. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.
 4. Účastníkom súťaže sa stane ten, kto v termíne 06.02.2024 – 20.06.2024 splní aspoň jednu z nasledovných podmienok účasti v súťaži:
  1. Pošle hlas aspoň jednej z nominantiek v ankete Slovenka roka 2024 formou SMS.
  2. Pošle hlas aspoň jednej z nominantiek v ankete Slovenka roka 2024 prostredníctvom kupónu uverejneného v týždenníku Slovenka.
  3. Pošle hlas aspoň jednej z nominantiek v ankete Slovenka roka 2024 prostredníctvom web formulára zverejneného na slovenkaroka.sk.
 5. Prihlásením sa do súťaže účastník súhlasí so všetkými podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. V prípade, ak organizátor zistí, že účastník konal alebo sa pokúsil konať v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na akúkoľvek výhru. Takýto účastník bude zo súťaže bez akejkoľvek náhrady vylúčený a nemôže sa súťaže opäť zúčastniť.
 6. Začiatok termínu konania súťaže je 06.02.2024 koniec 20.06.2024 o 12:00 hod.
 7. Tento súťažný poriadok je prístupný na nahliadnutie na stránke slovenkaroka.sk.
 8. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov SR. Každý účastník súťaže dáva organizátorovi súhlas k primeranému použitiu a spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa v súvislosti s hlasovaním a tiež na účel marketingovej komunikácie. Mená výhercov môžu byť uverejnené v médiách a na internete. Spracovanie je možné vykonať prostredníctvom tretích osôb. Súhlas dáva účastník na dobu neurčitú. Odvolaný môže byť kedykoľvek písomnou formou. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, aby organizátor s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďoval a spracúval jeho osobné údaje v informačných systémoch v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a používal údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 9. SMS hlasovanie zabezpečuje spoločnosť goodgames, s.r.o., cena jednej SMS je 1,00 eura s DPH. Tvar SMS je SR (medzera) 1-27 na číslo 7400. Príklad hlasovania: Ak chcete poslať hlas niektorej nominantke, pošlite SMS v tvare:  SR (medzera) číslo kandidátky na číslo 7400.
 10. Víťaz hlasovania získa luxusnú dovolenku pre dve osoby v Ománe od cestovnej kancelárie Hydrotour.

V Bratislave, 06.02.2024

STAR production, s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava