27 – Z – Monika Halanova

Prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň prednostka Ústavu epidemiológie