20 – V – Jarmila Kmetova

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici