17 – V – Beata Frcova

Doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., dekanka Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici a prorektorka SZU v Bratislave