11 – VV – Olga Pechanova

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.,riaditeľka Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied