Nominované dámy 2021

Biznis a manažment

Ing. Zuzana Želinská, PhD., finančná a prevádzková riaditeľka spoločnosti NESS Košice, ktorá je najvýznamnejšou softvérovou spoločnosťou v tejto východoslovenskej metropole, pričom gro svojich služieb dodáva do zahraničia pre svetoznáme firmy. V spoločnosti má Zuzana Želinská na starosti financie a ako jedna z troch konateľov je aj prevádzkovou riaditeľkou a finančnou kontrolórkou pre región EMEA – Európy, Stredného Východu a Afriky.

Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P.O. Hviezdoslava so sídlom v Dolnom Kubíne, ktoré má v správe 17 objektov. Od roku 2003, keď začala pôsobiť na poste riaditeľky, sa zrealizovalo množstvo projektov, reštaurovali, zmodernizovali a vybudovali sa viaceré objekty, čo prispelo k rozvoju cestovného ruchu na Orave. Významným počinom bolo napríklad  exteriérové osvetlenie Oravského hradu.

Želmíra Komorechová, majiteľka spoločnosti Kompava. Vyštudovaná biochemička premenila za 19 rokov svoj sen na skutočnosť. V Novom Meste nad Váhom riadi vlastnú úspešnú firmu, ktorá sa zameriava na vývoj, výrobu a distribúciu výživových doplnkov. Manažuje 30 ľudí, podporuje ich rast a vývoj, pričom  sama ide príkladom.

Umenie a kultúra

Katarína Bajcurová, historička umenia, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii, ktorú desať rokov viedla ako generálna riaditeľka (1999-2009). Venuje sa výskumu slovenského výtvarného umenia, maliarstva a sochárstva  20. a 21. storočia. Publikovala niekoľko desiatok knižných monografií a katalógov, bola kurátorkou množstva výstav doma i v zahraničí. Je najuznávanejšou znalkyňou tvorby Martina Benku a Ľudovíta Fullu. 

Terézia Kružliaková, sólistka Opery Slovenského národného divadla. Už ako mladá interpretka zaznamenala úspechy na medzinárodných vokálnych súťažiach a od roku 2003, keď sa stala sólistkou Opery SND, tu vynikajúco stvárnila viacero mezzosopránových operných rolí. Predstavila sa na mnohých hudobných festivaloch v zahraničí, často účinkuje ako koncertná speváčka s poprednými domácimi aj zahraničnými orchestrami.

Zuzana Kocúriková, herečka, členka Činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobí od roku 1971. Patrí k výrazným slovenským hereckým tváram. Ešte pred nástupom na štúdium na VŠMU debutovala vo filme Zmluva s diablom a neskôr sa objavila v mnohých slovenských a českých filmoch, účinkovala v televíznych inscenáciách, rozprávkach i seriáloch. Na javisku SND stvárnila desiatky postáv.

Adriena Bartošová (Bučková), speváčka a skladateľka. Patrí k výnimočným osobnostiam slovenskej hudobnej scény. Jej štýlové zameranie siaha od džezu cez etno, rock, fussion, až ku klasickej hudbe. Spolupracuje so špičkovými hudobníkmi, so svojou formáciou Adriena&Friends (predtým Scat)  reprezentovala našu krajinu na mnohých kultúrnych podujatiach doma a v zahraničí. Vyše 25 rokov vyučuje spev na Divadelnej fakulte VŠMU. Prednedávnom vyšlo jej jedenáste autorské CD „O smútku a radosti“.

Médiá a komunikácia

Mgr. Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice slovenskej. V tejto pozícii pôsobí od roku 2018, podieľala sa na modernizovaní komunikácie najstaršej kultúrnej ustanovizne Slovákov. Je autorkou audiovizuálnych historických dokumentov Matice slovenskej o osobnostiach slovenských dejín a počas pandémie sa zameriava na nové formy propagácie matičného folklóru a knižných vydaní. Publikuje v periodikách Matice slovenskej.

Anka Žitná, moderátorka televízie TA3. Takmer dvadsať rokov bola reportérkou a neskôr šéfredaktorkou týždenníka Plus 7 dní. Od  roku 2019 pôsobí v televízii TA3, moderuje obľúbenú reláciu Takto takto?!, v ktorej robí rozhovory so zaujímavými hosťami na aktuálne každodenné témy.

PhDr. Mária Lešková, PR manažérka v knižnom biznise. Vyštudovaná filozofka podstatnú časť vo svojej profesionálnej kariére venovala  a venuje problematike public relations (PR). Upísala sa práci s knihami, vyše 12 rokov bola PR manažérkou vo vydavateľstve Ikar, v súčasnosti spolupracuje s týmto vydavateľským domom ako manažérka Luxusnej knižnice. Zároveň pracuje ako PR manažérka aj pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ.

Veda a výskum

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.,riaditeľka Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied. Vedie výskum cielenej terapie v kardiovaskulárnych chorobách, zameraný hlavne na liečbu vysokého krvného tlaku a infarktu srdca. Je prezidentkou Medzinárodnej patofyziologickej spoločnosti a pracuje vo výboroch vedeckých spoločností, vedie medzinárodné i domáce projekty, publikuje, prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK, je hosťujúcou profesorkou na Viktor Babes Univerzite a na Univerzite v Kragujevaci. Založila občianske združenie pre výskum úlohy oxidu dusnatého v organizme, organizovala niekoľkých svetových kongresov.

Prof. Ing. ZDEŇKA ĎURAČKOVÁ, PhD., profesorka biochémie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.  Na Lekárskej fakulte UK pracuje viac ako 40 rokov a tam aj obhájila docentúru a profesúru z odboru biochémia. Bola prednostkou Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK. Popri pedagogickej práci sa venuje problematike oxidačného stresu a možnostiam ovplyvnenia symptómov viacerých ochorení ako sú srdcovo-cievne, cukrovka, Crohnova choroba, ADHD a depresívna porucha u detí. Výsledky práce tímu, ktorý vedie, boli publikované vo viac ako 690 výstupoch s viac ako 3950 citáciami. Je autorkou a spoluautorkou 11 domácich a zahraničných monografií.  Je členka viacerých svetových odborných spoločností. Spolupracuje s viacerými klinickými pracoviskami, SAV a s mnohými odborníkmi z popredných univerzít vo svete.

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., literárna vedkyňa, pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV. Je členkou Učenej spoločnosti Slovenska, profesorkou na Masarykovej univerzite Brno a Univerzite Komenského v Bratislave, dlhodobo prednášala na zahraničných univerzitách. Je aj spisovateľkou. Je  autorkou ôsmich vedeckých monografií o tabuizovaných témach moderny v slovenskom, nemeckom, aj anglickom jazyku. Jej vedeckým prínosom je nová komparatistická metóda interpretácie textu a kontextov a zaradenie slovenskej literatúry do paradigmy svetovej moderny.

Podpora mladých talentov

Mgr. Michaela Čobejová, herečka, producentka, pedagogička. Pätnásť rokov bola členkou Činohry SND, účinkovala vo filmoch, televíznych seriáloch aj dabingu. Od roku 2013 pôsobí ako pedagogička literárno-dramatického odboru v Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera v Bratislave. Venuje sa deťom a mladým ľuďom v oblasti umeleckého prednesu a hereckej prípravy. Je členkou poroty celoslovenskej recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča.

Nina Krigovská, učiteľka ZUŠ pri Spojenej škole ul. Letná v Poprade a umelecká vedúca Detského folklórneho súboru Letnička. Jej pričinením sa v stovkách mladých ľudí formovala úcta k našej kultúre a tradíciám. Pod jej vedením vzniklo množstvo folklórnych programov, prestavení, choreografií a programových blokov v rámci festivalov a kultúrnych podujatí. V  roku 1996 bola jednou so signatárov podpisu založenia Európskej organizácie ľudovej kultúry /EFCO/.

PhDr. Oľga Podstavková, pedagogička Konzervatória v Bratislave. Umelecká vedúca Orchestra Harmónia a autorka učebníc pre deti. Dlhé roky vyučovala v základných umeleckých školách, od roku 2006 učí na  Konzervatória didaktiku, metodiku a vyučovaciu prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej. Už štyridsať rokov vedie Orchester detí a mládeže Harmónia, ktorý združuje mladých hudobníkov z Bratislavy a okolia. Pod jej vedením orchester zaznamenal veľa výrazných úspechov doma i v zahraničí. Je aj autorkou učebníc hudobnej náuky pre deti.

Vzdelávanie

Doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., dekanka Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom  v Banskej Bystrici a prorektorka SZU v Bratislave pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a rozvoj. Už viac ako tridsať rokov sa venuje príprave a vzdelávaniu budúcich sestier i ostatných zdravotníckych pracovníkov v nelekárskych zdravotníckych povolaniach. Pôsobenie v úlohe vysokoškolského pedagóga v tejto špecifickej oblasti dáva jej profesionálnemu životu hlboký zmysel.

Mgr. Iveta Barková, riaditeľka a učiteľka slovenského jazyka a dejepisu v Súkromnej základnej škole v Senci. Chcela učiť inak ako v zabehnutom školskom systéme, a tak s kamarátkou založili vlastnú rodinnú základnú školu. Vytvorili podnetné prostredie, ktoré podporuje individualitu, ale zároveň sa žiaci učia rešpektovať iných a pracovať v tíme, s pomocou aktívnych metód vyučovania. Iveta Barková získala v súťaži organizovanej Komenského inštitútom ocenenie Učiteľka Slovenska 2020.

Mgr. Anna Jurgovianová, špeciálna pedagogička, výtvarníčka, filantropka, riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Kežmarku. Pracuje s rómskou komunitou viac ako 23 rokov. Je zriaďovateľkou Bielej vody, n.o. a dvoch veľkých stredných škôl, ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu žiakov z marginalizovaných komunít, žiakom s rôznymi druhmi postihnutí. Školy sú zamerané na remeslá a služby potrebné pre tieto komunity. Škola spolupracuje s Európskym parlamentom a Mgr. Jurgovianová získala za svoju prácu viacero ocenení .

doc. RNDr. Jarmila KMEŤOVÁ, PhD. dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti je predsedníčkou Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR. Popri svojom pôsobení vo vysokoškolskom prostredí sa dlhodobo zanietene podieľa na koncepcii rozvoja slovenského školstva. Aktívne pôsobí v oblasti chemického vzdelávania, je členkou komisie pre tvorbu základných pedagogických dokumentov a riešiteľkou viacerých projektov. Je hlavnou autorkou v súčasnosti používaných učebníc chémie pre gymnáziá a ďalších učebných materiálov.

Zdravotníctvo

Prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.,  prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň prednostka Ústavu epidemiológie. Jej výskum sa uskutočňuje na priesečníku verejného zdravia, epidemiológie a infekčných chorôb, v súčasnosti vedie akreditované pracovisko na diagnostiku COVID-19, ktoré zabezpečuje diagnostiku nových mutácií koronavírusu. Podieľa sa na výučbe študentov medicíny a má významný podiel na vzniku Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré patrí medzi najväčšie v rámci LF na Slovensku.

Mgr. Erika Mišiaková, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo v nemocnici Agel v Bánovciach nad Bebravou. Popri tom pôsobí v rámci ODCH, aj ako sestra v geriatrickej ambulancii. Od začiatku pandémie koronavírusu stála v prvej línii a obetovala mnoho voľného času, aby pomohla nielen nemocnici, ale predovšetkým pacientom. Uniformu sestry striedala s ochranným odevom, v ktorom trávila dlhé hodiny pri antigénových či PCR testovaniach v mobilnom odberovom mieste.

PhDr. Helena Dudášová, MPH, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici AGEL Levice, je manažérka ošetrovateľskej starostlivosti pre západný klaster. Má prax ako sestra pri lôžku, skúsenosti získavala na mnohých nemocničných oddeleniach. Spolupracovníci oceňujú jej obetavosť, ľudský prístup a ochotu vždy pomôcť. Svoje skúsenosti s láskou odovzdáva ďalším generáciám.

Charita

Eva Mačutková – rehoľná sestra Hedviga. Už 15 rokov pomáha ľuďom v rámci Bratislavy. Opatruje starých, chorých ľudí v ich domácom prostredí. Snaží sa im pomôcť po telesnej aj duchovnej stránke, či už konkrétnou službou , ktorú práve potrebujú, ale aj modlitbou.

PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.  Dlhé roky je riaditeľkou združenia, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím zaradiť sa v rámci svojich možností do bežného života. Je spoluautorkou unikátneho projektu BIVIO. V Bratislave Rači zriadili hotel, reštauráciu, práčovňu, ktoré fungujú ako sociálny podnik a rehabilitačné stredisko, kde zamestnávajú a zaúčajú 16 ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnom období koronakrízy vyvíja obrovské úsilie, aby sa projekt udržal.

Helena Tomková, organizátorka a koordinátorka projektu Ženy ženám. Tento projekt v minulom roku spojil ženy, ktoré chceli pomôcť matkám, starým mamám a ich deťom, ktoré sa pre koronu ocitli v ťažkej situácii. Vďaka dražbe unikátnych brošní sa na darcovskom portáli Ľudia Ľuďom rozprúdila pomoc aj pre iných ľudí v núdzi. V roku 2007 založila Nadáciu Poštovej banky, v ktorej deväť rokov pôsobila ako správkyňa. Verejnosť ju pozná ako moderátorku finančných a ekonomických relácií v televízii Markíza a na RTVS.

Šport

Mgr. HELENA HANKOVÁ, trénerka a funkcionárka v paralympijskom športe. Bývalá aktívna volejbalistka a reprezentantka bola neskôr trénerkou československej a slovenskej paravolejbalovej reprezentácie v stoji. V rokoch 1995 až 1999 bola prvou predsedníčkou Slovenského paralympijského výboru, bola dlhoročnou predsedníčkou Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, neskôr generálnou sekretárkou. V súčasnosti trénuje mužský  paravolejbalový výber.Držiteľka ocenenia Zlatá lopta, Zlatý Agitos a Fair Play. Ako reprezentačná trénerka Slovenska a Československa so svojimi hráčmi vybojovala na paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy a na Svetových pohároch 22 medailí.

Marianna Némethová-Krajčírová,  bývalá športová gymnastka, reprezentantka Československa, najväčšia osobnosť v histórii slovenskej športovej gymnastiky. Zúčastnila sa na troch olympiádach a získala na nich dve strieborné medaily, zlato a bronz vybojovala na majstrovstvách sveta, dvakrát bronz na majstrovstvách Európy. Po skončení kariéry v roku 1972  sa dlhé roky venovala a dodnes venuje trénerskej práci. Slovenská gymnastická federácia ju v roku 2000 vyhlásila za Gymnastku storočia a v roku 2016 bola uvedená do Siene slávy ako Slovenská športová legenda.

Klaudia Medlová, snowbordistka. V roku 2015 získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v rakúskom Kreischbergu v disciplíne slopestyle. V marci 2015 ako prvá žena na svete zvládla double backside rodeo 900 a v decembri 2016 frontside double cork 1080. Magazín Snowboarder.com ju vyhlásil v roku 2017 za ženský objav sezóny. Už šesťkrát ako jediný zimný slovenský športovec v histórii štartovala na X-games v americkom Aspene, ktoré sú pre snoubordistov najpopulárnejšími pretekmi v roku. V roku 2018 štartovala aj na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.